A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

                                                                                                                                      BÖLCSŐDEVEZETŐ

                                                                                                                                      munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra

A foglalkoztatás helye:

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde – Zsebibaba Bölcsőde

6800 Hódmezővásárhely, Teleki utca. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A bölcsőde irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. A vezető felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Naprakészen vezeti a bölcsőde szakmai dokumentumait. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pótlékok megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy

· a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pontjában előírt képesítések valamelyike

· bölcsődevezetői tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

· felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

· magyar állampolgárság,

· büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· részletes szakmai önéletrajz,

· a bölcsőde vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések bemutatása,

· végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok,

· szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás – GYERMEKVÉDELEM 2019 – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.)

· a pályázó hozzájáruló nyilatkozata: személyes adatainak, a pályázattal összefüggő adatainak kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez.

Elvárt kompetenciák, tulajdonságok:

· Önálló munkavégzés

· Igény a fejlődésre, önképzésre

· Magas szintű kommunikációs és együttműködési készség

· Pontosság, rendszeresség, megbízhatóság

· Team munkára való alkalmasság

· Segítő, támogató attitűd

A munkakör betöltésének időpontja:

2023.04.11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Totorán Csilla munkaügyi ügyintéző nyújt, a +36-70/798-5077 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31.

A pályázat kiírás közzétételének helye:

• bddsz.hu